wuji-stance-becomes-tai-ji

wuji stance contains yin and yang